วันพุธ , 14 เมษายน 2021

แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่ง Vietnam Mountain Marathon 2021 (ซาปา)

เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

** ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากรัฐบาล ทั้งไทยและเวียดนาม ว่าอนุญาตให้เดินทางได้หรือไม่
ส่วนสายการบิน ตั๋วที่จองไว้ ไม่สามารถคืนได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ส่วนการสมัครที่คณะเราสมัครไปแล้ว ผู้จัดอนุญาตให้เลื่อนมาวิ่งในปี 2021 ในกรณีที่เดินทางไม่ได้ จะเลื่อนไปปี 2022
ความคืยหน้่จะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่ม

Vietnam Mountain Marathon 2021 (4 วัน 3 คืน)

กำหนดการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ประตู 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
06.40น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD642
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกันบนเครื่อง (1)
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินน่อยไบ่ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

– เดินทางไปยัง เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็ก อยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติมีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า “อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์อันประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ พื้นนาข้าว ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอดด้วยกัน
– ถึงเมืองนิงห์บิงห์ ไปชมวัดบ๋ายดิ่ง ซึ่งเป็นวัดอันลือชื่อของเวียดนาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

จากนั้น ไปนั่งเรือพายกัน (นั่งลำละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ลัดเลี้ยวไปตามหุบเขา เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ระหว่างทางจะได้ชมทัศนียภาพ
ที่มีภูเขารูปทรงต่าง ๆ ล้อมรอบอันตื่นตาตื่นใจ มึความสวยงามไม่แพ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน” เจ้าหน้าที่เรือจะนำเรือลอดไปตามถ้ำ และไปโผล่อีกด้าน
หนึ่งเพื่อชมทัศนียภาพถึง 3 ถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก Tam Coc ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ้ำ นั่นเอง แต่คนไทยเราเรียกว่า
“ฮาลองบก” การนั่งเรือชมฮาลองบกนี้ ทำให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม ว่ามีวิถีชีวิตที่ใกล้กับธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่ถือว่า
เป็นหัวใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม

– รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน (3)

– เข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

– เดินทางผ่านขุนเขาหว่างเหลียนเวิน ไปยังเมืองซาปา ซึ่งถูกสร้างเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม พ.ศ.2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ จึงทำให้เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ปัจจุบันซาปาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม โดยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง ในการเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (5)

– เดินทางไปหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ในหมู่บ้านและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได

– รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ภัตตาคาร แบบพิเศษ หม้อไฟปลาแซลมอน (6)

– เข้าโรงแรมที่พัก
จากนั้น อิสระเที่ยวชมตลาดเมืองซาปา Love Market ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่าง ๆ

(หมายเหตุ) การรับเสื้อรับเบอร์วิ่ง อาจจะรับที่ฮานอยก่อน หรือรับที่ซาปา จะดูรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากสมัครแล้วได้ mail ยืนยันการสมัคร

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
05.30 เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
เวลาในการแข่งขัน ชึ้นอยู่กับแต่ละท่าน (05.30 น.-13.00 น.)
รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เป็นอาหาร set box ที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ (7)

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (8)

กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน (9)

กลับโรงแรมที่พัก
พักผ่อนเก็บแรงไว้เที่ยวพรุ่งนี้กัน

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

-เดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า ซาปาสเตชั่น ให้คณะเดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา ไปยังอีกหนึ่งสถานี เพื่อเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า
โดยใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที ระหว่างที่เดินทางสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา นาขั้นบันได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ
สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาสัย จากนั้นจะขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ฟานซิปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน กระเช้าติดกระจกใส สามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงาม และขึ้นชื่อของเมืองซาปา สลับไปกลับหมู่บ้านของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ยอดเขาฟานซิปัน ได้รับฉายาว่า
หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร จากนั้นชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน และมองเห็นทิวทิศน์ของยอดเขาฮัมรอง

– สมควรแก่เวลา นั่งกระเช้าลงจากยอดเขาฟานซิปัน เดินทางต่อไปยังน้ำตกสีเงิน Silver Fall เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา น้ำตกไหลจากยอดเขาฟานซิปัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมา
อย่างสวยงาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (11)

– เดินทางกลับฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับกัน ก่อนขึ้นเครื่องไปช้อปปิ้งกันที่ถนนสาย 36
-เดินทางสู่สนามบินนอยไบ เนื่องจากเวลาจำกัด จะรับประทานอาหารว่าง ขนมปังฝรั่งเศส หรืออีกชื่อหนึ่งของเวียดนามคือ บันหมี่อัน
ลือชื่อและอร่อยของเวียดนาม
– 20.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD645
(รับประทานอาหารเย็นร่วมกันบนเครื่อง) (12)
– 22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..พร้อมความประทับใจ

** หมายเหตุ; (เวลา/โปรแกรม/รายการ/สถานที่ท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวกของคณะ)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 19,500 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)

ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ต่าทิปไกด์
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัย

ค่าสมัครวิ่ง ของปี 2020 (มีผู้สมัครวิ่งแล้ว 40 ท่าน, ท่องเที่ยว 10 ท่าน)
Early Bird (ในระบบรับสมัคร ระบุ 2 ธ.ค.63)
10km 35 (USD)
15km 50 (USD)
21km 109 (USD)

ค่าสมัครวิ่ง ของปี 2021 (เปิดรับสมัครอยู่)
Early Bird (ในระบบรับสมัคร ระบุ 2 มี.ค.64 แต่ไม่ได่ระบุว่าถึงวันไหน)
10km 35 (USD)
15km 50 (USD)

ค่าใช้จ่ายรวมค่าสมัคร
10km 19,500+1,120= 20,620
15km 19,500+1,600= 21,100
21km 19,500+3,488= 22,988 109 (USD) Early Bird

หมายเหตุ: ตั๋วเครื่องบินและโรงแรม จองก่อนถูก จองช้าแพง (ยิ่งจองช้ายิ่งแพง)
ถ้าจองช้า ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่ม ตามราคาค่าเครื่องบินและค่าโรงแรม

***(มีผู้ร่วมเดินทางแล้ว 50 ท่าน จะรับเพิ่มอีก 10 ท่าน)

*** กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 27 ก.ค. 64)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
** กรณีผู้ที่จะร่วมเดินทางใหม่ ให้รอก่อน ถ้าไปได้ จะแจ้งให้ทราบ
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
– ขนาดเสื้อ
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่: email :[email protected] หรือ ในไลน์กลุ่ม VMMSAPA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

เวลาของการ CUT-OFF
10km ปล่อยตัว : 9:00 เช้า
CUT-OFF กม.ที่ 8 เวลา 12.00 (เที่ยง), กม.ที่ 10 เวลา 13.00 (บ่ายโมง)
15km ปล่อยตัว : 8:15 เช้า
CUT-OFF กม.ที่ 8 เวลา 11.00 (ก่อนเที่ยง), กม.ที่ 13 เวลา 12.00 (เที่ยง),กม.ที่ 15 เวลา 13.00 (บ่ายโมง)
21km ปล่อยตัว : 6:00 เช้า
CUT-OFF กม.ที่ 14 เวลา 11.00 (ก่อนเที่ยง),กม.ที่ 19 เวลา 12.00 (เที่ยง),กม.ที่ 15 เวลา 13.00 (บ่ายโมง)

อุปกรณ์แนะนำ
– เป้ใส่ขวดน้ำ
– ครีมกันแดด
– แว่นตากันแดด
– เสื้อฝน
– หมวก หรือผ้าบัฟ
– เสาเดินป่า (Trekking poles)
– energy bars/gels

อุปกรณ์บังคับ
10km และ 15km ไม่มีการบังคับ

อุปกรณ์บังคับ
21km
– นกหวีด
– เป้ใส่ขวดน้ำ 1.0 ลิตร
– food/energy bars/gels
– เสาเดินป่า (Trekking poles)

น่าสนใจ!!!

ทริปพิเศษ “แพทรันนิ่ง พานักวิ่ง แอ่วเหนือ ไหว้พระที่ลำพูน และร่วมงานวิ่งเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน”

18 - 20 ธันวาคม 2563 เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน กรุงเทพฯ-ลำพูน-เชียงใหม่ *เต็มแล้วครับ*

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
X