วันเสาร์ , 22 มกราคม 2022

แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่งVietnam Mountain Marathon (SAPA)

เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

Vietnam Mountain Marathon 2021 (4 วัน 3 คืน)

กำหนดการเดินทาง

วันศุกร์ที่ xx xxxxxxxx 2565

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ประตู 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
06.40น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD642
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกันบนเครื่อง (1)

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินน่อยไบ่ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

– เดินทางไปยัง เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็ก อยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ
มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า “อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก”
เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์อันประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ พื้นนาข้าว ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอดด้วยกัน
– ถึงเมืองนิงห์บิงห์ ไปชมวัดบ๋ายดิ่ง ซึ่งเป็นวัดอันลือชื่อของเวียดนาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

จากนั้น ไปนั่งเรือพายกัน (นั่งลำละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ลัดเลี้ยวไปตามหุบเขา เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ระหว่างทางจะได้ชมทัศนียภาพ
ที่มีภูเขารูปทรงต่าง ๆ ล้อมรอบอันตื่นตาตื่นใจ มึความสวยงามไม่แพ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน” เจ้าหน้าที่เรือจะนำเรือลอดไปตามถ้ำ
และไปโผล่อีกด้านหนึ่งเพื่อชมทัศนียภาพถึง 3 ถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก Tam Coc ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ้ำ นั่นเอง
แต่คนไทยเราเรียกว่า “ฮาลองบก” การนั่งเรือชมฮาลองบกนี้ ทำให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม ว่ามีวิถีชีวิตที่ใกล้กับธรรมชาติ
โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม

– เข้าโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (3)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ xx xxxxxxx 2565

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

– เดินทางผ่านขุนเขาหว่างเหลียนเวิน ไปยังเมืองซาปา ซึ่งถูกสร้างเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม พ.ศ.2465
และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ จึงทำให้เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
ปัจจุบันซาปาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม โดยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง ในการเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (5)

– เดินทางไปหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได

– รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ภัตตาคาร แบบพิเศษ หม้อไฟปลาแซลมอน (6)

จากนั้น อิสระเที่ยวชมตลาดเมืองซาปา Love Market ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยเครื่องแต่งกาย
ประจำเผ่าต่าง ๆ จากนั้น Check-in เข้าที่พัก

-เข้าโรงแรมที่พัก
(หมายเหตุ) การรับเสื้อรับเบอร์วิ่ง อาจจะรับที่ฮานอยก่อน หรือรับที่ซาปา จะดูรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากสมัครแล้วได้ mail ยืนยันการสมัคร
พักผ่อนตามอัธยาสัย เก็บแรงไว้วิ่งพรุ่งนี้

วันอาทิตย์ที่ xx xxxxxxxxx 2565

– 05.30 เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
เวลาในการแข่งขัน ชึ้นอยู่กับแต่ละท่าน (05.30 น.-13.00 น.)
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เป็นอาหาร set box ที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ (7)

-รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (8)

กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
– 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน (9)
กลับโรงแรมที่พัก
พักผ่อนเก็บแรงไว้เที่ยวพรุ่งนี้กัน

วันจันทร์ที่ xx xxxxxxxx 2565

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

– เดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า ซาปาสเตชั่น ให้คณะเดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา ไปยังอีกหนึ่งสถานี เพื่อเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า
โดยใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที ระหว่างที่เดินทางสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา นาขั้นบันได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ
สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาสัย จากนั้นจะขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ฟานซิปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน กระเช้าติดกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันได
ที่สวยงาม และขึ้น ชื่อของเมืองซาปา สลับไปกลับหมู่บ้านของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม
ยอดเขาฟานซิปัน ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร จากนั้นชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
และมองเห็นทิวทิศน์ของยอดเขาฮัมรอง

สมควรแก่เวลา นั่งกระเช้าลงจากยอดเขาฟานซิปัน เดินทางต่อไปยังน้ำตกสีเงิน Silver Fall เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา
น้ำตกไหลจากยอดเขาฟานซิปัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะ
ตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (11)

เดินทางกลับฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับกัน ก่อนขึ้นเครื่องไปช้อปปิ้งกันที่ถนนสาย 36

– เดินทางสู่สนามบินนอยไบ เนื่องจากเวลาจำกัด จะรับประทานอาหารว่าง ขนมปังฝรั่งเศส หรืออีกชื่อหนึ่งของเวียดนามคือ บันหมี่
อันลือชื่อและอร่อยของเวียดนาม

20.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD645
(รับประทานอาหารเย็นร่วมกันบนเครื่อง) (12)

22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ: เวลา/โปรแกรม/รายการ/สถานที่ท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 19,500 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)

ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ค่าทิปไกด์
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัย

ค่าสมัคร

10km=35USD
15km=50USD
21km=129USD

ค่าใช้จ่ายรวมค่าสมัคร
ระยะ 21km 19,500+x,xxx = xx,xxx บาท
ระยะ 15km 19,500+x,xxx = xx,xxx บาท
ระยะ 10km 19,500+x,xxx = xx,xxx บาท

***(รับจำนวนจำกัด) ** รับอีก 10 ท่าน

************************************************
กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง
************************************************

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ xx x.x. 65)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
– ขนาดเสื้อ
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่:

email :webmaster@patrunning.com หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

น่าสนใจ!!!

แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่งHANOI INTERNATIONAL MARATHON 2019

18-20 ตุลาคม 2562 ณ ฮานอย,เวียดนาม เปิดรับสมัครแล้ว รับได้อีก 2 ท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X