วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่งHANOI INTERNATIONAL MARATHON 2019

เวลาถึงงานวิ่ง
Loading..

HANOI INTERNATIONAL MARATHON 2019 (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการเดินทาง

12 เมษายน 2562

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน อาหารกล่อง (1)

07.40น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน SL 180

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

– เดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับจีนทาง
ทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ

– รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

– นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเล ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์

– นั่งชิงช้าสวรรค์ชมสวนสนุก

– เข้าโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (3)
หลังอาหารอิสระช๊อปปิ้งที่ ตลาดไนท์มาเก็ต

พักผ่อนตามอัธยาศัย

13 เมษายน 2562

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (4)

– เช็คเอ้าท์
เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์
ของ อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทำให้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

– ชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน+ไวน์แดงบนเรือ (5)

– เดินทางกลับฮานอย ไปรับเสื้อและบิบ

– ชมสะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มี
ตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

– ชมระบำตุ๊กตาใต้น้ำ ให้เห็นวิถีของชาวเวียตนาม ที่มักจะน้ำท่วม

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (6)
– เข้าโรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาสัย เก็บแรงไว้วิ่งพรุ่งนี้

14 เมษายน 2562

มอนิ่งคอล์ล เดินทางสู่จุดสตาร์ท

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (7)

– เช็คเอ้าท์

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (8)

– เที่ยวชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ

– ย่านการค้าใจการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) และตลาดค่งชวน แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ

ได้เวลาอันสมควรถนน เดินทางไปสนามบินนานาชาตินอยไบ

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (9)

20.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 185

22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ: เวลา/โปรแกรม/รายการ/สถานที่ท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 14,000 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)

ค่าใช้จ่ายรวม:
– รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
– ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
– ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
– ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,โหลดกระเป๋า 20 กก.)
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัย

ค่าสมัคร
Super Early Bird First 500 slots (เต็มครบจำนวน 500 แล้ว)
10km 750.000 21km 1.050.000 42km 1.250.000

Early Bird From 500 slots until Oct. 1st 2018
10km 950.000 (1,400 บาท)
21km 1.300.000 (1,900 บาท)
42km 1.550.000 (2,250 บาท)

ค่าใช้จ่ายรวมค่าสมัคร
ระยะมาราธอน 14,000+2,250 = 16,250 บาท
ระยะฮาล์ฟฯ 14,000+1,900 = 15,900 บาท
ระยะมินิ 13,000+1,400 = 14,400 บาท

หมายเหตุ: ตั๋วเครื่องบินและโรงแรม จองก่อนถูก จองช้าแพง
ถ้าจองช้า ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่ม ตามราคาค่าเครื่องบินและค่าโรงแรม

***(รับจำนวนจำกัด)

************************************************
กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง
************************************************

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
– ชำระเงินค่ามัดจำ 9,000 บาท
– สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 14 มี.ค. 62)
(เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น ตั๋วกรุ๊ป หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 012-1-44560-7

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
– สำเนาการโอนเงิน
– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
– ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
– ขนาดเสื้อ
– หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่:

email :[email protected] หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

avatar
X