© ออกแบบและจัดทำโดย (น้า PAT) webmaster@patrunning.com
ชมรมวิ่งบางขุนเทียน
 
 
 
 
นายสันติ โกวิทย์ศิริกุล
ประธานชมรมวิ่งบางขุนเทียน
 
  รองประธานชมรม :  ด.ต.ปรีชา เพ็ชรอินทร์ / นายสมชาย ปัดภัย 
                          คุณประสาร สะดวกกิจ /  คุณศุภชาญ พนารังสรรค์
 
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :  ท่านสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์  / ท่านวิรักษ์ เอื้ออังกูร  
                          พ.ต.อ.ชำนาญ เครือบัว  /  คุณประพันธ์ สถิรศาสตร์
 
  เลขานุการ :  นายชัยพิวัฎ ตั้งใจทองดี
                          
  ประชาสัมพันธ์ :  คุณพยุง ใจเที่ยงธรรม
  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ :  คุณแสง ฤกษ์ใหม่
  เหรัญญิก :  คุณฤดี นรจิตต์
  ผู้จัดการทีม :  นายสุเทพ รุ่งโรจน์กิตติกุล
 
  กรรมการ :  คุณมยุรี วงศ์เวคิน / นายประสาร สะดวกกิจ / คุณวิเชียร รุ่งโรจนาลักษณ์
            นายสนั่น ประไพร / คุณสมศักดิ์ อยู่ประเสริฐ ์ /  นายขจรศักดิ์ ขจรจิตนนท์
            ด.ต.สมชาย องค์เพลาเพลิด  / นายสุวิชา จริยากาญจนา /  คุณธนกฤต ทวีชัยมงคล
            คุณสมคิด อมรรัตนชัยกุล / คุณไพศาล เดชสุวรรณกมล
 
สถานที่ติดต่อ ชมรมวิ่งบางขุนเทียน
  3/51 หมู่ 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
  โทร. 0-2225-7477-9,  แฟกซ์ 0-2225-7477-9
  (ผู้จัดการทีม) 0-1651-2991 (เลขานุการ) 0-1626-6724